Menu di navigazione

 
Giugn

A giügn urmai al cólt l’e scià!
Finalmènt as- pó uer pórti e finèstri
e fan a menu, par sculdas, a`dal figulà.
A la sera, cun la scüdèla da la minèstra sü i ginöc´,
i-sa-sènta sü i scalì, fo da la cà, a ciaculà.

La campagna la dà al so da fà.
Da sulif i comincia a taià i fé
e gh’e li patati da muntunà.
Da dit, an da li cà,
par mèt la segal e al furmentù,
gh’e i pendèsc´ e i sulér da preparà.

A la ual, fómmni e tzetasci,
´nginügiadi gió an di sö bei ass,
li laua, li´nsauna, li brüs-cia,
li stènd sü an da l’erba la roba ciara,
li mèta an natrulina quèla smagiada.
A la fì li résènta, li stórsc´ ,
e sü li scesi, li stènd a sciügà al sól.

Ogni quindas dì al tórna i om a cà.
S’ai uet a riuà già gió a Liscidì,
cun an pas da strach,
ca s’al füs miga par quèl muimènt,
i pudares uès scambiac´ par paracar
tata ae cargac´, da crapa a pé, da tera e da cimènt.

Li fómni ae gl-iò sü l’üs da la cà,
cun i öc´ lücid i-à uét a riuà.
Miga ina parola, miga ina strecia da mà,
sól an baśì , ´ntat che, ciapac´ dal respèt,
i uà a piacas i tzetasc´ piscinì.

Quèl om ch’al riua da rar e pu al u-à,
cun an müs dür da li fadighi e dai pensier,
l’e an pó dificil da fas amà;
s’al uét dal sfórs ch’i i-à da fà,
quando la mama l’ai ciama apröf e l’ach dis:
“dech an basì, l’e al nos pópà”.

Ma gh’e póch tep par i cumplimènc´;
n’è tirà scià da dach da lauas e da cambias.
Gh’e miga scorta da biancheria,
ne lau, fa sciügà, giüstà,
al sól u dauanti al camì.
Tüt là da uès prónt
Par la ´ndumènaga dopu missdì.

Menu fastidi la dà la paga ch’i pórta a cà.
Sól póca muneda al rèsta a li fómni;
da biglièc´ s’an uet mai a girà.
Quii i uà a finì tüc´dal Mirì,
par eliminà an quach pagini da la spesa
sü quii strauèc´ libar türchì.

Al cumprà an uistit, an scusal, an peer da sciauac´ ,
l’e ina nuità rara an da li cà,
propi da póch furtünac´ ;
i ótar i tira là cun strasc´ giüstac´ e ratupac´
che da rif u da ràf i ué pasac´.

Giügn al finis cun la grand fera da Sampieru.
As mangia li primi sceresi e as uà sü la giostra.
I om i compra la fólsc´, al cuder e la preda.
An cà i da’ da spènd, ai tzetasc´ an uintì,
par la pipa dólscia e póch an sèma,
ma sa la uà bé, as pö fas cumprà dai güdaz,
al capèl, al scusal u i scüpei.


di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.003 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2024 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved
ERRORE: Non riesco a connttermi a MySQL! Controllare config.php .