Menu di navigazione

 
Il figliol prodigo
Lc 15/11-32

An òm al ghaua dù fiöi. Al pü gióan, al dis al Pai: Pai dam sübit la part da roba ca ma spèta. Ilóra al pai al diuit la sustanza tra i du fiöi. Póch dì dopu, al fiól pü gióan, ramat scià li söi robi, al partis an paes luntà e ilò al mangia fò tüt an bagórdi. Dac´ fondu a tüc i sö bé, an quèl paes, le riuat scià üna grand caristia e lü al se uignit a truas an dal bisogn. ´ndac´ da ün da quèl paes al se mès a li söi dipèndensi. Quèl al là mandàt an di càp, dre ai purscei. Par sfamas lares ulüt mangià a li carubi di purscei, ma nigü i ghan daua. Ilóra, ragiunanduch sóra al se dic´: tüc´í famei an cà dal mè pai i ghà da mangià in abundanza, mi ´nveci, che a murì da fam! Turnarò dal mè pai e gha disarö: Pai, ó pecàt contra al ciel e di frónt a ti; só pü dègn dès ciamat to fiól. Tratum cuma ün di tö famei. Al se mès an uiag´ par turnà dal so pai. Lera amó luntà quandu al so pai al la uét e al nà cumpasüu. Al gha cur ´ncontra, al ghà trà i brasc´al col e al là basat sü. Al fiöl al ga dis: pai ó pecàt cóntra al ciel e dauanti a ti . Só pü dègn d’ès cunsiderat to fiöl. Ma al pai al órdina ai famei: müef, tiré scià li uèsti mióri e treg-li ados, metegh lanèl al dit e i sandai ai pé. Ciapé al uèdèl pü gras e cupel. Fóm fèsta parché stù mè fiöl lera mort e le turnàt an uita, lera dac´ pers e le stac´ ritruàt e i-à ´ncuminciata la fèsta. A quèl punto, al fiöl pü grand lera an di cap. An dal turnà, riuat apröf a cà al sènt müsica e bai. Ciamat ün di famei al ga dumanda quèl chal sucet. Al famei al respónd: le turnàt al to fredèl e al to pai là fac´ cupà al uedèl pü gras parché le turnat al so fiöl sa e salvu. Lü al sa lè ciapada e al uleua miga ´ndà dit an cà. Ilóra al só pai le ´ndac´fo a cercà da cunvincial a ´ndà dit. Ma lü al ga dis al sò pai: da tac´ agn mi at seruisi e ó mai disubidit a i tö ordagn. Epür ta mé mai dac´ gna an cabret par fa fèsta cun i me soci. Adès ´nveci al tórna a cà stù to fiól ca là mangiat fo tüta la to roba cun li fummnini, par lü te fac´cupà al uedèl pü gras. Al ga respónd al pai: Mè fiöl, ti ta se sèmpar stac´ cun mi e quèl che mè le a tò, ma saua da fa fèsta e ralegras parché stù tò fredèl lera mort e le turnàt an uita, lera dac´ pers e le stac´ ritruat.

di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.003 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2024 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved
ERRORE: Non riesco a connttermi a MySQL! Controllare config.php .